Saturday, January 24, 2009

Sanskrit Auspicious Great Devi SutraWith this Sutra can purify your soul, fill your heart with good wills ...

Namo Buddhaya. Namo Dharmaya.
Namo Sanghaya.

Namo Sri Maha-Deviye.

Tadyatha, Om, Pari-purana Care Samanta Darsane.
Maha Vihara-gate Samata Vi-dam Mane.

Maha-karya Prati-sthapane.

Sarvartha Sadhane Su Prati-puri A-yatna Dharmata.

Maha Vi-kurvite Maha-maitri Upa-samhite.

Maha-klese Su Sam-grhite.
Samantartha Anu-palane Svaha.

No comments:

Post a Comment